Model contract de comodat pentru sediu firmă

CONTRACT DE COMODAT PENTRU SEDIU FIRMA

 Intre partile:

_______________, de cetatenie __________, domiciliat in ___________, Str._________ nr.____, bl._____, sc._______, et._____, ap.______, sector____, identificat cu C.I. seria____nr.______, emisa de _______la data de_____, CNP:________, in calitate de comodant, si

S.C._______________S.R.L., persoana juridica romana in curs de constituire cu sediul in _____________, Str._______, nr._____, bl._____, sc.______, et._____, ap._____, , reprezentata de Administrator__________________, de cetatenie ___________, domiciliat in __________, Str._________nr.____, bl._____, sc._______, et._____, ap.______, sector____, identificat cu C.I. seria____nr.______, emisa de _______la data de_____, CNP:________, in calitate de comodatar,

a intervenit prezentul CONTRACT DE COMODAT in urmatoarele conditiuni:

Eu,____________(proprietar al imobilului), dau cu titlu de folosinta, 1 camera si accesul la dependintele comune din imobilul situat in Localitatea ______________, Str.________, nr.______, bl._____, sc._____, et._______, pentru a fi utilizat de comodatar in vederea desfasurarii activitatii unui birou.

Comodatarul, va putea utiliza in temeiul prezentului contract de comodat apartamentul imprumutat pentru desfasurarea activitatii.

Comodatarul, declara ca primeste cu titlu de imprumut gratuit o camera din imobilul descris mai sus si se obliga sa se ingrijeasca de acesta ca un bun proprietar in conditiile art. 1564 si urm. din Codul civil sub conditia respectarii clauzei contractuale de amenajare a spatiului folosit.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. 1561 si 1575 din Codul civil, fiind esentialmente gratuit, fara nici o plata din partea comodatarului pentru comodanti, sub conditia amenajarii integrale a spatiului din apartament, ce face obiectul prezentului contract.

Imprumutul de folosinta se face pe o perioada de _____ ani.

OBLIGATIILE COMODATARULUI:

* conservarea spatiului imprumutat in bune conditiuni pentru a putea fi inapoiat intr-o stare de folosinta acceptabila de comodant;
* folosirea spatiului in scopul stipulat in prezentul contract;
* suportarea cheltuielilor de folosinta si intretinere necesare utilizarii apartamentului, reprezentand: intretinere, apa, gaze, curent electric, telefon, impozitul aferent apartamentului,
* Comodatarul se obliga sa aduca imobilului toate imbunatatirile necesare pentru desfasurarea activitatii (zugraveli, compartimentare, amenajari birouri, parchetare, gresie, faianta, instalatii sanitare, amenajari bai, balcon, schimbarea ferestrelor termopan si a usilor, instalatii apa, incalzire, gaze)
* suportarea taxelor si impozitelor legate de cota imprumutata din apartamentul in cauza.

Redactat in 4 exemplare, astazi ______, la ______________

COMODANT, COMODATAR,

S.C. _____________ S.R.L.,

reprezentata de