Declaraţie gestionar la începerea inventarului

Varianta PDF

S.C. ____________________________________

Nr.ord.reg.com/an ________________________

C.I.F. __________________________________

Capital social ____________________________

Sediu __________________________________

Tel/Fax: ________________________________

Banca _________________________________

Contul _________________________________

 

 

DECLARATIE DE INVENTAR

Nr. ____/________

  

            Subsemnatul   _____________________ gestionar al   ________________________declar pe propria răspundere:

 

1. Toate valorile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului aparţin societăţii inventariate şi gestionez / nu gestionez în alte locuri de depozitare _______________________________________

 

2. Posed / nu posed valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor: ____________________________

 

3. Am / nu am cunoştinţă de existenţa unor plusuri / lipsuri în valoare (cantitate) de: _______________

 

4. Am / nu am eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale.________________________

Beneficiar ________________________________________________________________________

 

5. Am / nu am valori materiale nerecepţionate sau care trebuiau expediate, pentru care s-au întocmit documentele aferente, în cantitate de ____________________________________________

 

6. Am / nu am documente de primire-eliberare care nu au fost operate la zi sau nu au fost predate la contabilitate: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

7. Deţin / nu deţin numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune , de_____________ lei:

 

8. Ultimele documente de intrare sunt:

fel______________________________ nr._________________ din ______________

fel______________________________ nr._________________ din ______________

 

9. Ultimele documente de ieşire sunt:

fel_______________________________ nr._________________ din ______________

fel_______________________________ nr._________________ din ______________

 

10. Ultimul raport de gestiune (confruntare cu evidenta contabila) a fost incheiat la data de __________ pentru perioada _________

11. Alte mentiuni _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

  

 Gestionar

Numele şi prenumele _______________________________ semnătura _________________

 

 

 Comisia de inventariere

1. __________________________ în calitate de preşedinte, semnătura _____________

2. __________________________ în calitate de membru, semnătura _______________

3. __________________________ în calitate de membru, semnătura _______________