Societatea cu răspundere limitată debutantă SRL-D

Întreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit  în continuare întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a)are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;
 2. b)anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
 3. c)înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
 4. d)completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului condiţia referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităţilor.

Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a)este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii31/1990, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă nr.6/02.02.2011;
 2. b)se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţăşi dezvoltării întreprinderilor mici  şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţei de urgenţă nr.6/02.02.2011;
 3. c)este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, astfel cum se prevede la art. 2;
 4. d)este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 5. e)are în obiectul de activitatemult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2).

În  cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele:

 1. a)intermedieri financiare şi asigurări (CAEN Rev. 2 - 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663)
 2. b)
 3. c)
 4. d)producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (CAEN Rev. 2 - 110 (cu excepţia clasei 1107), 120, 254, 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726)
 5. e)Activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, sunt următoarele:
 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2 - 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099)
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost
 1. f)Activităţi deşi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri: 

-       când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi; 

-       când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri); 

 1. g)
 2. h)Ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;  Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării în registrul comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

 

 

Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, denumirea unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată - debutant" sau abrevierea "S.R.L. - D.".

 

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are şi următoarele obligaţii specifice:

 1. a)să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă  îşi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;
 2. b)să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit.şi/sau b)  şi/sau c) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant;
 3. c)să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 4. d)să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiareşi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum  şi un raport semestrial de progres.

 

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilităţi:

 1. 1.acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
 2. 2.garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderişi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele  şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
 3. 3.scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea263/2010 privind sistemul unitar  de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
 4. 4.scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii;
 5. 5.consiliere,şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

 1. 1.la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
 2. 2.la data la care oricare dintre autorităţile competente constată  că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1);
 3. 3.la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
 4. 4.la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;
 5. 5.la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

 

În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercial respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr.  26/1990, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare.

În situaţia cesionării părţilor sociale de către întreprinzătorul debutant, acordarea facilităţilor continuă dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi depune declaraţia pe propria răspundere la A.I.P.P.I.M.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează conform procedurilor stabilite.

 

În situaţia în care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităţilor continuă în aceleaşi condiţii, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 şi persoana juridică rezultată îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3, iar declaraţiile necesare se depun la A.I.P.P.I.M.M., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilităţile se consideră necuvenite şi se recuperează.

Facilităţile se recuperează şi în cazul în care cifra de afaceri însumată a persoanelor juridice rezultate în urma reorganizării depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro la data înregistrării fuziunii sau divizării.

 

Facilităţile acordate prin program se consideră acordate necuvenit  şi se recuperează potrivit legii în următoarele situaţii:

 1. 1.când calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant a fost pierdută în condiţiile neândeplinirii condițiilor cumulative pentru încadrarea în program sau când a fost deschisă procedura de insolvență sau se solicită voluntar pierderea calității de microîntreprindere;
 2. 2.când microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant nu a îndeplinit una dintre obligaţiile referitoare la angajarea de personal și un a investit 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 3. 3.când întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociaţii acestuia a săvârşit, în scopul de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă;
 4. 4.când a fost executată garanţia acordată (până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin program, cu excepţia sumelor rezultate din executarea garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. d), se efectuează de către A.I.P.P.I.M.M. în termen de 30 de zile de la data pierderii calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant.

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor cu răspundere limitată – debutant (S.R.L: - D):

 1. 1.Cererea de înregistrare (original);
 2. 2.Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 3. 3.Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 4. 4.Actul constitutiv (original);
 5. 5.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social; 
 6. 6.Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 7. 7.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social; 
 8. 8.Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzutLegea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 9. 9.Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);
 10. 10.

11.Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

12.Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut  şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original);

 1. 13.

14.Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);

15.Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România  sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură  să fie legalizată de un notar public;

 1. 16.

17.Dacă este cazul:

-       avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

-       împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).