Taxe şi impozite în România - tipuri şi cote de impozitare

Vă propun să cunoaştem impozitele şi taxele din România, precum şi cotele de impozitare ale acestora. În codul fiscal acestea sunt împărţite pe categorii, la fel le vom prezenta mai jos. 

Impozitul pe profit

Impozitul pe venit

Impozitul pe veniturile microîntreprinderii

Impozitul pe veniturile obţinute din românia de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în românia

Taxa pe valoare adăugată

Accize şi alte taxe speciale

Impozite şi taxe locale

Contribuţii sociale obligatorii

 

Impozitul pe profit                                                                    

Se aplică următoarelor categorii:

ü  persoanelor juridice române şi al persoanelor juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate;

ü  persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale;

ü  persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane;

ü  persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

ü  persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri atât în România, cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil și este de 16%. Prin profit impozabil se înţelege diferenţa între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor.

Impozit minim 5% pentru activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere. Dacă impozitul pe profit datorat este mai mic decât 5% din veniturile obţinute se plăteşte obligatoriu impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

De reţinut impozitul pe profit este plătit de către persoanele juridice (firme, instituţii, organizaţii,etc) nu de către indivizi (persoane fizice).

 

Mergi sus

 

Impozitul pe venit                                                                        

Acesta este un impozit ce trebuie plătit de orice individ (persoană fizică). Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 • activităţi independente;
 • salarii;
 • cedarea folosinţei bunurilor;
 • investiţii;
 • pensii;
 • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
 • premii;
 • alte surse.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderii                                           

Pentru început o să vă dăm definiţia microîntreprinderii, conform codului fiscal.

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

ü  realizează venituri, altele decât cele din domeniul bancar; al asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; din domeniul jocurilor de noroc.

ü  realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

ü  a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;

ü  capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

ü  nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% şi se aplică asupra veniturilor din orice sursă, din care se scad veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; veniturile din diferenţe de curs valutar; veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial; valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

La baza impozabilă se adaugă următoarele: valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării; în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

Bine de ştiut - în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

 

Mergi sus

 

Impozitul pe veniturile obţinute din românia de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în românia

Acest impozit se aplică asupra veniturilor brute impozabile obţinute din România. Veniturile impozabile obţinute în România cuprind printre altele: dividende, dobânzi, redevenţe, comisioane de la un rezident, venituri din premii, etc.

Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România, se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute:

ü  1% pentru      veniturile obţinute din jocuri de noroc,

ü  50% dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.  Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care veniturile sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale.

ü  16% în cazul      oricăror altor venituri impozabile obţinute din România

Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.Taxa pe valoarea adăugată                                                                 

Este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform codului fiscal.

Cota standard este de 24%,

Cota redusă de 9% - se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe, livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii; livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare; livrarea de produse ortopedice; livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; livrarea următoarelor bunuri : alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;  serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10

Cota redusă de 5% -se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. 

 

Mergi sus

Accize şi alte taxe speciale                                                            

Cele mai răspândite sunt accizele "armonizate". Ele se aplică pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din import:

  • bere;
  • vinuri;
  • bauturi      fermentate, altele decat bere si vinuri;
  • produse intermediare;
  • alcool etilic;
  • tutun prelucrat;
  • produse energetice;
  • gaz natural,
  • cărbune, cocs și lignit
  • energie electrica.

Codul fiscal prevede toate informațiile și descrie caracteristicele fiecărei categorii de produse supuse accizelor.

De reținut, firma care a livrat produse accizabile trebuie să adauge la prețul de vânzare suma reprezentând acciza și să o vireze la bugetul de stat luna următoare. 

 

Mergi sus

 Impozite şi taxe locale                                                                    

Aceste impozite și taxe sunt strânse de către autoritățile locale, comune, orașe, județe. Fiecare autoritate locală stabilește impozitele și taxele proprii, pe baza hotărârilor consililor locale, cu respectarea hotărârilor, ordonanțelor și legilor emise de Guvernul României sau Parlament.

 • Impozitul şi taxa pe clădiri,
 • Impozitul şi taxa pe teren,
 • Taxa asupra mijloacelor de transport,
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor,
 • Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
 • Impozitul pe spectacole,
 • Taxa hotelieră,
 • Taxe speciale,
 • Alte taxe locale

Mergi sus

Contribuţii sociale obligatorii                                                       

Aceste contribuții sunt strânse pentru diferite fonduri ca de exemplu Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Somaj, în fiecare an se stabilesc de către Guvern cotele de contribuții, precum și salariul minim și brut pe economie

Pentru angajator (contribuții care sunt plătite de firma care are salariați)

1.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale (Pensii)

ü  Pentru condiții normale de muncă - 15,8%

ü  Pentru condiții deosebite de muncă - 20,8%

ü  Pentru condiții speciale de muncă - 25,8%

2.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 5,2%

 3.Contribuția pentru fondul de accidente de muncă și boli profesionale un procent cuprins între 0,15 – 0,85%, în funcție de domeniul de activitate al firmei

 4.Contribuția pentru concedii și indemnizații – 0,85%

 5.Contribuția pentru bugetul asigurărilor de somaj – 0,5%

 6.Contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – 0,25%

Pentru angajați (salariat)

1.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale (Pensii) – 10,5% indiferent de condițiile de muncă

2.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 5,5%

3.Contribuția pentru bugetul asigurărilor de somaj – 0,5%

De reținut, în cazul salariaților, din salariu se reține și impozitul de 16%, după ce au fost scăzute contribuțiile salariale, adăugate alte drepturi salariale impozabile și după se s-a scăzut deducerea personală (beneficiază de deducere numai de la locul de muncă unde declară funcția de bază).

 

Mergi sus

 

"Acest ghid informativ este destinat să furnizeze informaţii generalizate care sunt necesare în anumite situaţii. Acesta nu este destinat sau scris pentru a fi utilizat, şi nu poate fi utilizat de către destinatar, în scopul de a evita sancţiunile legislaţiei fiscale care pot fi impuse oricărui contribuabil. Conţinutul acestui ghid nu ar trebui să fie pus în aplicare fără o îndrumare profesională specifică. Vă rugăm să ne sunaţi dacă aveţi întrebări."

 

Firma de contabilitate și expertiză contabilă oferă servicii de contabilitate în Braşov, împrejurimile Braşovului şi nu numai aici, oriunde este nevoie de noi vă stăm la dispoziție.

Additional information