Taxe şi impozite în România - tipuri şi cote de impozitare

Vă propun să cunoaştem impozitele şi taxele din România, precum şi cotele de impozitare ale acestora. În codul fiscal acestea sunt împărţite pe categorii, la fel le vom prezenta mai jos. .   

Impozitul pe profit

Impozitul pe venit

Impozitul pe veniturile microîntreprinderii

Impozitul pe veniturile obţinute din românia de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în românia

Taxa pe valoare adăugată

Accize şi alte taxe speciale

Impozite şi taxe locale

Contribuţii sociale obligatorii

 

Impozitul pe profit                                                                    

Se aplică următoarelor categorii:

 • persoanelelor juridice române;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate      prin intermediul unui sediu permanent în România;
 • persoanele juridice străine şi persoanele fizice      nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau      fără personalitate juridică;(în vigoare de la      1 ian. 2012)
 • persoanele juridice străine care realizează venituri      din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din      vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană      juridică română;
 • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane      juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în      străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz,      impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă      de către persoana juridică română.
 • persoanele juridice cu sediul social în România,      înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil și este de 16%. Prin profit impozabil se înţelege diferenţa între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. În codul fiscal sunt explicate în amănunt toate aceste venituri şi cheltuieli precum şi excepţii.

De reţinut impozitul pe profit este plătit de către persoanele juridice (firme, instituţii, organizaţii,etc) nu de către indivizi (persoane fizice).

 

Mergi sus

 

Impozitul pe venit                                                                        

Acesta este un impozit ce trebuie plătit de orice individ (persoană fizică).Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 • activităţi independente;
 • salarii;
 • cedarea folosinţei bunurilor;
 • investiţii;
 • pensii;
 • activităţi agricole;
 • premii;
 • alte surse.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderii                                           

Pentru început o să vă dăm definiţia microîntreprinderii, conform codului fiscal.

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizează venituri, altele decât: activităţi în domeniul bancar; activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% şi se aplică asupra veniturilor din orice sursă, cu următoarele excepţii: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Bine de ştiut - în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Acest impozit se aplică asupra veniturilor brute impozabile obţinute din România. Veniturile impozabile obţinute în România cuprind printre altele: dividende, dobânzi, redevenţe, comisioane de la un rezident, venituri din premii, etc. Acestea se regăsesc în codul fiscal explicate în amănunt.

 

Mergi sus

 

Impozitul pe veniturile obţinute din românia de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în românia

Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România, se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute:

 • 25% pentru      veniturile obţinute din jocuri de noroc,
 • 16% în cazul      oricăror altor venituri impozabile obţinute din România


Taxa pe valoarea adăugată                                                                 

Este un impozit indirect datorat la bugetul statului. Cu alte cuvinte impozitul acesta indirect se obţine ca din diferenţa dintre preţul de cumpărare şi cel de vânzare a unui produs.

De exemplu în cazul unei firme care achiziționează haine în sumă de 350 ron din care TVA = 350 x24/124 =67,74 lei, această sumă se numește deductibilă, adică firma o recuperează de la bugetul de stat. Le vinde cu 496 ron adică (400(suma include și adaosul) + 24 % cota de tva = 496 lei), cei 96 lei reprezintă TVA colectat și se virează la bugetul statului. Cu alte cuvinte TVA-ul arată așa: 96 – 67,74 = 28,26 lei, tva de plată la bugetul statului, în acest caz.

Cota standard este de 24%,

Cota redusă de 9%se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

 • serviciile      constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,      monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini      zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale,      cinematografe,
 • livrarea      de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate      exclusiv sau în principal publicităţii;
 • livrarea      de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea      de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al      sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor      amenajate pentru camping.

Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. 

 

Mergi sus

 

 Accize şi alte taxe speciale                                                            

Cele mai raspandite sunt accizele "armonizate". Ele se aplica pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:

  • bere;
  • vinuri;
  • bauturi      fermentate, altele decat bere si vinuri;
  • produse intermediare;
  • alcool etilic;
  • tutun prelucrat;
  • produse energetice;
  • gaz natural,
  • cărbune, cocs și lignit
  • energie electrica.

Codul fiscal prevede toate informațiile și descrie caracteristicele fiecărei categorii de produse supuse accizelor. De exemplu: pentru un hectolitru de vin spumos liniștit acciza este de 100 euro, pentru țigări și țigări de foi, la 1000 de țigarete acciza este de 64 euro iar pentru o tonă de motorină utilizatorul final plătește accize de 302,51 euro. De reținut, firma care a livrat produse accizabile trebuie să adauge la prețul de vânzare suma reprezentând acciza și să o vireze la bugetul de stat luna următoare. 

 

Mergi sus

  

 Impozite şi taxe locale                                                                    

Aceste impozite și taxe sunt strânse de către autoritățile locale, comune, orașe, județe. Fiecare autoritate locală stabilește impozitele și taxele proprii, pe baza hotărârilor consililor locale, cu respectarea hotărârilor, ordonanțelor și legilor emise de Guvernul României sau Parlament.

 • Impozitul şi taxa pe clădiri,
 • Impozitul şi taxa pe teren,
 • Taxa asupra mijloacelor de transport,
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor,
 • Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
 • Impozitul pe spectacole,
 • Taxa hotelieră,
 • Taxe speciale,
 • Alte taxe locale

Contribuţii sociale obligatorii                                                       

Aceste contribuții sunt strânse pentru diferite fonduri ca de exemplu Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Somaj, în fiecare an se stabilește de către Guvern cotele de contribuții, precum și salariul minim și brut pe economie. Pentru anul 2012 s-au stabilit următoarele:

     - Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.117 lei, aceasta înseamnă că legea stabilește suma de care beneficiază anumite categorii, de exemplu în cazul în care un angajat sau o persoană care este asigurată a decedat, familia lui be neficiază de un ajutor de la stat este de 2.117 lei, bani pe care îi primește de la Casa de Pensii.

     - Salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 700 lei, pentru un program complet de lucru de 169,33 ore în medie pe lună, reprezentând 4,13 lei/oră, aceasta înseamnă că salariatul trebuie să primească obligatoriu, minimum acest salariu raportat la orele lucrate.

De exemplu contribuțiile sociale obligatorii, pentru anul 2012, sunt:

Pentru angajator (contribuții care sunt plătite de firma care are salariați)

1.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale (Pensii)

 • Pentru condiții normale de muncă - 20,8%

 

 • Pentru condiții deosebite de muncă - 25,8%

 

 • Pentru condiții speciale de muncă - 30,8%

2.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 5,2%

3.Contribuția pentru fondul de accidente de muncă și boli profesionale un procent cuprins între 0,15 – 0,85%, în funcție de domeniul de activitate al firmei

4.Contribuția pentru concedii și indemnizații – 0,85%

5.Contribuția pentru bugetul asigurărilor de somaj – 0,5%

6.Contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – 0,25%

Pentru angajați (salariat)

1.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale (Pensii) – 10,5% indiferent de condițiile de muncă

2.Contribuția la bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 5,5%

3.Contribuția pentru bugetul asigurărilor de somaj – 0,5%

De reținut, în cazul salariaților, din salariu se reține și impozitul de 16%, după ce au fost scăzute contribuțiile salariale, adăugate alte drepturi salariale impozabile și după se s-a scăzut deducerea personală (beneficiază de deducere numai de la locul de muncă unde declară funcția de bază).

 

Mergi sus

 

"Acest ghid informativ este destinat să furnizeze informaţii generalizate care sunt necesare în anumite situaţii. Acesta nu este destinat sau scris pentru a fi utilizat, şi nu poate fi utilizat de către destinatar, în scopul de a evita sancţiunile legislaţiei fiscale care pot fi impuse oricărui contribuabil. Conţinutul acestui ghid nu ar trebui să fie pus în aplicare fără o îndrumare profesională specifică. Vă rugăm să ne sunaţi dacă aveţi întrebări."

 

Firma de contabilitate și expertiză contabilă oferă servicii de contabilitate în Braşov, împrejurimile Braşovului şi nu numai aici, oriunde este nevoie de noi vă stăm la dispoziție.

Additional information